Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Γυμνασίου έχει πάλι Μουσική!

Μόλις δημοσιεύτηκε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Γυμνάσιο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπου η Μουσική θα διδάσκεται μία ώρα σε κάθε τάξη. Οι καλοκαιρινοί μας αγώνες αλλά και οι προσευχές μας εισακούστηκαν! Οι μαθητές του Γυμνασίου θα συνεχίσουν να τραγουδούν και θα απολαμβάνουν τη ζωή μέσα από τη μουσική και στην περίοδο της εφηβείας τους!
Ευχαριστώ όλη τη μουσική εκπαιδευτική κοινότητα για την απίστευτη ετοιμότητα που έδειξε και τη συγκινητική στήριξη στο μάθημά μας, του οποίου εμείς γνωρίζουμε την πραγματική αξία!
Μόνο με τη μουσική θα συνεχίσουμε να αναπνέουμε και θα τα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την τόσο δύσκολη περίοδο που όλοι διανύουμε!
Γεωργία Μαρκέα
Σχολική Σύμβουλος Μουσικής

                                             

                       
ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1)     Την περ. γ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/85 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2)     Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/97(Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»

3)     Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4)     Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

5)     Την με αρ. 26/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6)     Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

Αποφασίζουμε:

 

Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου ως εξής:

 

 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ
 
ΤΑΞΕΙΣ
Α΄
Β΄
Γ'
 
 
 
Ελληνική Γλώσσα
και
Γραμματεία
 
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία 
Γλωσσική Διδασκαλία
2
2
2
Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
2
2
 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
3
3
3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
2
2
2
Μαθηματικά
Μαθηματικά
4
4
4
 
 
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
1
2
2
Χημεία
-
1
1
Βιολογία
2
1
1
Γεωγραφία
2
2
-
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας
Ιστορία
2
2
2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή
-
-
2
Θρησκευτικά
2
2
2
 
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
2
2
2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά)
2
2
2
Τεχνολογία & Πληροφορική
Τεχνολογία
1
1
1
Πληροφορική
1
1
1
 
Πολιτισμός και Δραστηριότητες
Μουσική
1
1
1
Καλλιτεχνικά
1
1
1
Αθλητική Ζωή
Φυσική Αγωγή
2
2
2
Οικιακή Οικονομία
Οικ. Οικονομία
2
1
-
Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project
Τοπική Ιστορία
1
1
2
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Φύση και Άσκηση
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)
 
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
35
35
35

 

 
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από  το  σχολικό  έτος  2013-2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από  το  σχολικό  έτος  2015-2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.

 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.