Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Socrates and Homeland


"...that more than mother and father and all other ancestors the homeland (country) is honorable and revered and holy and in greater esteem both among the gods and among humans who have intelligence..."
Socrates, in the Crito by Plato

"...πατρός  τε και μητρός τε και των άλλων προγόνων απάντων τιμιώτερον και σεμνώτερον και αγιώτερον εστίν η πατρίς και εν μείζονι μοίρα και παρά θεοίς και παρ' ανθρώποις τοις νουν έχουσιν..."
Σωκράτης, στο Κρίτων του Πλάτωνα
The Death of Socrates, by Jacques-Louis David (1787)